UZMAN ÇALIŞMALARI

Arazi çalışmalarını takip eden süreçte KRASP araştırmacıları, farklı yöntemlerle çeşitli malzemeleri çalışmaktadırlar. Seramik uzmanları Fatma Şahin (Çukurova Üniversitesi), Deniz Sarı (Bilecik Üniversitesi), Laurens Thissen (Archaeological Ceramic Bureau, Hollanda), Lorenzo D’Alfonso (New York Üniversitesi) ve Yusuf Tuna (Hacettepe Üniversitesi) Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün seramik koleksiyonlarını ve KRASP’ın çalışmaları sırasında toplanan çanak çömlekleri de analiz etmektedirler (şekil 1). Analizler, genellikle komşu bölgelerdeki stratigrafik tabakalardan gelen çanak çömleklerin birbiriyle ilişkilendirilmesini ve formların, hamur yapılarının ve üretim tekniklerinin görsel bir değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu çalışma Konya Ovası’nda Neolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar çanak çömleklerin yenilenmiş bir kronolojik tipolojisini oluşturmaya olanak sağlayacaktır.

Seramik ekibiyle yakın iş birliği içinde olan diğer uzmanlar ise KRASP’ın çanak çömlek örneklerinin jeokimyasal yapısını ortaya koymak için çalışmaktadırlar. Bu çalışma bölge çapında görsel/tipolojik analizlerle anlaşılması mümkün olmayan üretim teknolojileri gibi konuları da kapsayan çanak çömlek ve bölgesel etkileşim ve değişim gibi konulara ışık tutacaktır.

Örneğin, Gülsu Şimşek (Koç Üniversitesi) Erken Tunç Çağı Metalik Malları’nın özelliklerini anlayabilmek için, perdahlı kısımların mikroskobik (şekil 2) ve boyalı süslemeler için kullanılan dokuların ve pigmentlerin içeriğinin jeokimyasal değerlendirmesini de içeren farklı laboratuvar tekniklerini birlikte kullanmaktadır.

Bunların yanı sıra Amy Richardson (Reading Üniversitesi) Konya Ovası’ndaki kil kaynakları ve bu sayede olası üretim merkezlerini kesin olarak saptayabilmek için farklı çanak çömlek hamur gruplarının kimyasal yapısını belirlemek üzere taşınabilir bir X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF) ile uygulamalarda bulunmaktadır (şekil 3).

Neyir Bostancı-Kolankaya (Hacettepe Üniversitesi) ise bölgenin alet yapım (yontma) geleneklerini anlamak üzere yontma taş buluntu gruplarını, kronolojik tipoloji ve teknoloji açısından incelemektedir. Bu çalışma aynı zamanda Amy Richardson’ın taş aletler üzerindeki taşınabilir XRF analizi, obsidiyen ve çeşitli çakmakataşı türlerini de kapsayan taş alet üretimi ve değiş tokuşunun geniş çapta anlayabilmek için yapılan iş birliğinin de bir parçasıdır.